Algemene voorwaarden

It is up to you

Artikel 1 Definities
1. It is up to you, gevestigd te Winterswijk, KvK-nummer 71165053, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes en aanbod
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten en lesmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Scholen en particulieren die een dienst bij opdrachtnemer afnemen met betrekking tot een Engelse cursus, zijn in het kader van educatie vrijgesteld van btw.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Het resterende bedrag wordt na levering voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Met het afsluiten van een pakket ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele periode gebruik wordt gemaakt van de diensten of het aantal afgesproken lessen niet binnen de maximale doorlooptijd wordt gevolgd. 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer gewijzigde omstandigheden dit vereisen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, maar is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Losse sessies dienen per e-mail, telefoon of via de website van opdrachtnemer worden aangevraagd. Een aanvraag is pas geaccepteerd wanneer deze schriftelijk, danwel via de e-mail, is bevestigd.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een sessie. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd wordt in overleg een nieuwe datum overeengekomen of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt opdrachtnemer in geval van een Engelse cursus, vervangen door een derde.

 

Artikel 8 Annulering
1. Annulering door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering gelden de volgende bepalingen:
2. Voor scholen, bedrijven en particulieren worden bij annulering van de overeenkomst voorafgaand aan de eerste les de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder de startkosten, in rekening gebracht; bij annulering na het volgen van de eerste les wordt het volledige geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
3. Opdrachtgever draagt de zorg voor voldoende beschikbaarheid van deelnemers aan een les.
4. Voor particulieren, bedrijven en scholen is voor individuele trainingen of duotrainingen van maximaal tien lessen een kosteloze annulering van één les mogelijk, mits de les tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang wordt geannuleerd. Bij elf of meer lessen kunnen maximaal twee lessen worden verplaatst, mits de les tot uiterlijk 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt de les doorberekend.
5. Groepstrainingen (3 – 8 deelnemers) gaan altijd door volgens planning, ook als één of meer deelnemers niet aanwezig kunnen zijn. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor extra instructies/huiswerk om bij te blijven. De training kan maximaal één keer verplaatst worden mochten alle deelnemers door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn mits binnen 48 uur voor aanvang van de les gecommuniceerd.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de content te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.
7. In geval van een wijziging als genoemd in lid 5 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer.

 

Artikel 9 Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan haar kan worden toegerekend, in geval een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.
2. Indien een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een les op locatie.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
5. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content.
6. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel het bedrag dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht aan opdrachtgever in de 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
7. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 11 Levering
1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Wanneer de overeengekomen termijn in het geding komt, zal opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.
2. Content wordt standaard digitaal aangeleverd. Indien opdrachtgever fysieke documenten wenst te ontvangen, wordt een meerprijs in rekening gebracht.

 

Artikel 12 Klachten
1. De opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten en goederen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn gemaakt na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
4. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
5. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het materiaal te gebruiken voor portfoliodoeleinden.
7. Het is opdrachtgever niet toegestaan video- of geluidopnames te maken tijdens een les, tenzij de opname bijdraagt aan de kwaliteit van de les of persoonlijke ontwikkeling van opdrachtgever. Wanneer opdrachtnemer zelf opnames maakt, zullen deze enkel worden gedeeld voor marketingdoeleinden met toestemming van opdrachtgever.

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een les belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende les uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.